UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

 

Vážení rodiče našich pacientů  - POZOR ZMĚNA

Dochází ke změně postupu při vyplňování posudků o zdravotní způsobilosti na zotavovací akce.

Na základě zákona 373/2011 (o specifických zdravotních službách Hlava IV., Díl 1 – Posudková péče a lékařské posudky §41-52)

Pro řádné vyplnění posudku je potřeba:

 • Dodat všechny aktuální zprávy ze specializovaných pracovišť, pokud se zde dítě léčí

 • Oznámit jakékoliv změny zdravotního stavu, přesnou specifikaci zotavovací akce

V případě, že výše zmíněné nebude dodáno – sděleno, není možné posudek vyplnit.

 

Na základě nařízení vlády 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání (ve znění vyhlášky 367/2012) dochází také ke změně postupu potvrzování přihlášek na výše uvedené školy.

Pro řádné vyplnění posudku je třeba dodat

 • kód oboru vzdělávání

 • název oboru

 • přesnou adresu školy, IČO

 • specifikaci oboru vzdělávání

 • dodat všechny aktuální zprávy ze specializovaných pracovišť, pokud se zde dítě léčí

 • oznámit jakékoli změny zdravotního stravu

Bez výše dodaných informací nelze posudek vystavit

Doporučujeme - k vyplnění posudku se objednat


 

Od 1.4.2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18ti let věku). Tyto pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

 • s jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů
 • se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je třeba souhlasu obou rodičů. Zde lze akceptovat doručení písemného souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem
 • u pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)
 • rodič může  písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.

Povinnosti uložené zákonem jsou od 1.4.2012 pod sankcí, v případě jejich nedodržení může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.

Upozorňujeme rodiče, že může dojít v souvislosti s naplněním nově uložených povinností k prodloužení čekací doby.

 

Doporučujeme se objednávat na neakutní vyšetření a dohodnout optimální postup.

 

Doporučené formuláře najdete zde